main prize
distinctions
audience award
 
 

PIˇTA EDYCJA KONKURSU FRESH METAL 2013

Tytuł konkursu: 7 DAYS

Organizator: Wytwórnia Antidotum, Warszawa, Polska

Cel konkursu:
integracja młodych twórców biżuterii z różnych krajów, umożliwienie im współpracy i współdziałania, poznania najnowszych trendów oraz porównania dokonań.

Założenia konkursu: Tym razem chcieliby¶my poznać Wasz± twórcz± odpowiedĽ na temat "biżuterii wielozadaniowej". Czy nie było wspaniale mieć zawsze pod ręk± zestaw biżuterii na każd± okazję - skromn± do szkoły lub biura, a po drobnej modyfikacji odpowiedni± także na sobotni± kolację w eleganckiej restauracji, pierwsz± randkę z wyj±tkowym mężczyzn± lub nawet garden party u ambasadora? Jeden "klik", który wszystko zmienia; a może dwie strony jednego medalu (ta stonowana, "codzienna" i ta "szalona" od ¶więta); co¶ małego co rozci±ga się w większ± cało¶ć lub daje się rozłożyć na kilka osobnych elementów; zmiana kształtu lub tylko dekoracji... Interesuje nas nie tylko wygl±d w każdym z wariantów (codziennym i ¶wi±tecznym), ale także proces przekształcania, dlatego poza wykonaniem dzieła prosimy także o opis lub planszę ilustruj±c± ten proces.

Kryteria konkursowe: Do konkursu mog± zostać zgłoszone pojedyncze przedmioty lub zestawy (komplety), spełniaj±ce funkcje biżuterii. Prace konkursowe mog± być wykonane dowoln± technik± ręczn± (wyklucza się projekty powstałe przy użyciu technik komputerowych), musz± jednak spełniać założenia konkursu. Oczekujemy, że w pracach zostanie użyte srebro, miedĽ, br±z, mosi±dz lub alpaka, które mog± być poł±czone z dowolnymi innymi materiałami. Ponadto oceniana będzie zręczno¶ć warsztatowa uczestnika, jako¶ć wykonania, walory estetyczne pracy oraz innowacyjno¶ć formy.

Jury i nagrody: Organizator przewiduje wyłonienie laureata głównej nagrody, laureatów 2 wyróżnień (wyróżnienia: 1 - dla najlepszej pracy z Wytwórni Antidotum oraz 2 - dla najlepszej pracy z Le Arti Orafe), oraz laureata nagrody publiczno¶ci.
Nagroda główna - pół kilograma srebra próby 999
Wyróżnienia - zestaw narzędzi przydatnych w pracy złotnika
Nagroda publiczno¶ci - Noble Clay Bronze blok 220g
Dodatkowa nagroda (Noble Clay Bronze blok 110g) rozlosowana będzie w¶ród głosuj±cej publiczno¶ci. Losowanie nagrody dodatkowej odbędzie się w dniu ogłoszenia wyników.
Nagrody zostan± wręczone laureatom osobi¶cie w dniu ogłoszenia wyników konkursu lub na ich życzenie - wysłane poczt±.
Organizator zastrzega sobie możliwo¶ć innego podziału nagród.
W jury konkursowym zasiadać będ± nauczyciele Wytwórni Antidotum oraz zaproszeni go¶cie - znani polscy twórcy biżuterii artystycznej oraz przedstawiciele mediów branżowych.
Werdykt jury jest ostateczny, droga prawna jest zamknięta. Do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników werdykt jury jest tajny.

Warunki udziału w konkursie: w konkursie mog± brać udział wszyscy uczniowie i absolwenci Wytwórni Antidotum i Le Arti Orafe. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 2 prace (zestawy prac). Dopuszcza się możliwo¶ć udziału w konkursie grup projektantów, je¶li ich członkowie s± uczniami lub absolwentami j.w.
Prace nie spełniaj±ce założeń konkursu nie zostan± dopuszczone do udziału w konkursie.
Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie jej w podanym niżej terminie wraz z wypełnionym, podpisanym przez uczestnika i autoryzowanym przez szkołę formularzem udziału w konkursie oraz dostarczenie dokumentacji fotograficznej pracy na płycie CD (min. jedno zdjęcie typu "packshot", na białym tle, w formacie .jpg, .tiff lub innym, dostosowanym do potrzeb druku offsetowego, rozdzielczo¶ć 300 dpi, minimalna szeroko¶ć 1000 pixeli) oraz opisem lub plansz± graficzn± przedstawiaj±c± zasadę działania. Prace powinny zostać dostarczone w opakowaniu zapewniaj±cym ich bezpieczeństwo w czasie transportu i przechowywania.
Organizator przejmuje odpowiedzialno¶ć za nadesłane prace od chwili ich otrzymania do chwili ich odebrania / odesłania na adres szkoły Le Arti Orafe, odpowiedzialno¶ć ta ograniczona jest do wysoko¶ci kosztu użytych do wykonania materiałów, okre¶lonych w formularzu uczestnictwa.
Prace zostan± zwrócone autorom po zakończeniu wystawy po-konkursowej.

Harmonogram konkursu: prace powinny zostać przesłane na adres siedziby organizatora: 02-937 Warszawa, ul. Orężna 39, Polska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 lutego 2013. Głosowanie publiczno¶ci w internecie na www.freshmetal.antidotum.pl od 01 do 10 marca 2013. Ogłoszenie wyników konkursu 16 marca 2013 o godz. 14.30 w pracowni szkolnej organizatora, w Warszawie przy ulicy Willowej 8/10 m 37 oraz w internecie j.w. Wystawa prac konkursowych odbędzie się na targach Amberif w Gdańsku, w dniach 20-23 marca 2013 lub na targach Jubinale w dniach 13-15.06.2013. Informacja na temat innych wystaw po-konkursowych zostanie ogłoszona w terminie póĽniejszym.

Folder konkursowy: Każdy z uczestników konkursu otrzyma 1 egzemplarz folderu konkursowego. 5 takich egzemplarzy zostanie wysłanych do szkoły Le Arti Orafe.

Sponsor: Noble Clay www.nobleclay.pl/
Patron medialny: Polska Biżuteria www.polskabizuteria.pl