main prize
distinctions
audience award
 
  CZWARTA EDYCJA KONKURSU FRESH METAL 2012

Konkurs Fresh Metal zainicjowany został w 2009 roku przez Wytwórnię Antidotum. W konkursowych zamaganiach pod hasłem "5 gramów" brali udział uczniowie i absolwenci dwóch szkół złotniczych: warszawskiej Wytwórni oraz znanej, florenckiej Le Arti Orafe. Zgodnie z założeniami konkursu, organizatorem kolejnej edycji została Le Arti Orafe, która tym samym wzięła na siebie obowi±zek sformułowania wytycznych oraz przeprowadzenia konkursu w 2010 roku. Tematem edecji 2010 były "Zwierzęta". Organizator konkursu ma także prawo do wprowadzenia innowacji i zmian w konkursowej formule.
Poniżej przedstawiamy oficjaln± informację na temat czwartej edycji konkursu Fresh Metal.

Tytuł konkursu: "GEOMETRYCZNY ¦WIAT"

Organizator: Le Arti Orafe, Florencja, Włochy
Cel konkursu: integracja młodych twórców biżuterii z różnych krajów, umożliwienie im współpracy i współdziałania, poznania najnowszych trendów oraz porównania dokonań.

Założenia konkursu: geometria jako Ľródło inspiracji według waszego osobistego punktu widzenia. Ćwiczenie w precyzji lub jej celowym braku. Dwu- trzywymiarowe obiekty; zaginane, grawerowane, wycinane, lutowane, składane, puste obiekty, trompe-l' oeil... deformacje i modyfikacje ciał stałych; figury niemożliwe; powierzchnie 'gor±ce' i 'zimne'; fałszywe perspektywy; powtórzenie modułowe. Kostki, stożki, prostopadło¶ciany, ostrosłupy, płaszczyzny i k±ty.

Kryteria konkursowe: do konkursu zgłosić można pojedyncze obiekty lub zestawy uznawane za biżuterię. Mog± być stworzone dowoln± technik± manualn±, a uczestnicy mog± używać dowolnego rodzaju materiału, tak długo, jak ich praca jest zgodna z warunkami konkursu. Zgłoszenia do konkursu będ± oceniane pod względem jako¶ci, estetyki i innowacji.

Jury i nagrody: Organizator planuje wyznaczyć pierwsz± nagrodę (zwycięzcę) i dwa wyróżnienia (jedno za najlepsz± pracę z Le Arti Orafe, jedno z Wytwórni Antidotum).
•  główna nagroda - 1/2 kg srebra 999 od sponsora
•  wyróżnienia (jedno wyróżnienie na każd± ze szkół): zestaw narzędzi od sponsora
Nagrody zostan± wręczone zwycięzcy osobi¶cie w dniu ogłoszenia wyników konkursu, lub, na życzenie, poczt±. Organizator zachowuje prawo do przekazania nagród w inny sposób.
Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega postępowaniu prawnemu. Do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników, werdykt jest utajniony.

Warunki udziału w konkursie: w konkursie mog± brać udział wszyscy uczniowie i absolwenci Le Arti Orafe i Wytwórni Antidotum. Każda szkoła może zgłosić do 35 prac. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace (zestawy). Prace grupowe s± dozwolone, jednak jedynie, gdy członkowie grupy s± uczniami lub absolwentami, jak zaznaczono wyżej.

Uczestnicy powinni wysłać zgłoszenia w następuj±cej formie:
•  egzemplarze na konkurs i wystawę
•  płytę CD lub DVD zawieraj±c± :
•  kolorowe zdjęcie w formacie 'JPG' w rozdzielczo¶ci 150 DPI i w formacie 'TIF' w rozdzielczo¶ci 300 DPI każdej zgłoszonej pracy
•  wypełnione zgłoszenie w formacie 'word'
•  wydrukowany i podpisany formularz zgłoszenia
Prace powinny być dostarczone w opakowaniu gwarantuj±cym ich bezpieczeństwo w transporcie.
Organizator bierze odpowiedzialno¶ć za przesłan± pracę od momentu jej otrzymania do momentu odesłania jej do szkoły, która zorganizuje wystawę pokonkursow±.
Odpowiedzialno¶ć ograniczona jest do kosztu materiałów użytych do stworzenia prac, okre¶lonego w formularzu zgłoszeniowym.
Prace będ± zwrócone autorom po zakończeniu wystawy pokonkursowej.

Harmonogram konkursu: prace powinny być przesłane do organizatora na następuj±cy adres: LAO srl (Fresh Metal Contest), Via dei Serragli 104, I-50124 Firenze do 15. lutego 2012. Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce 14. kwietnia 2012, a wystawa we Florencji odbędzie się w czerwcu 2012 (dokładna data wystawy zostanie ustalona). Wystawa organizowana przez Wytwórnię Antidotum odbędzie się Gdańsku w ramach Amberif 2012 i Jubinale 2012.

Katalog konkursu: LE ARTI ORAFE wydrukuje katalog ze zdjęciami prac i nazwiskami wszystkich uczestników. Każdy uczestnik otrzyma dwie kopie katalogu.