main prize
distinctions
audience award
 
  TRZECIA EDYCJA KONKURSU FRESH METAL 2011

Konkurs Fresh Metal zainicjowany został w 2009 roku przez Wytwórnię Antidotum. W konkursowych zamaganiach pod hasłem "5 gramów" brali udział uczniowie i absolwenci dwóch szkół złotniczych: warszawskiej Wytwórni oraz znanej, florenckiej Le Arti Orafe. Zgodnie z założeniami konkursu, organizatorem kolejnej edycji została Le Arti Orafe, która tym samym wzięła na siebie obowi±zek sformułowania wytycznych oraz przeprowadzenia konkursu w 2010 roku. Tematem edecji 2010 były "Zwierzęta". Organizator konkursu ma także prawo do wprowadzenia innowacji i zmian w konkursowej formule.
Poniżej przedstawiamy oficjaln± informację na temat trzeciej edycji konkursu Fresh Metal.

Tytuł konkursu: "Kinetyka"

Organizator: Wytwórnia Antidotum, Warszawa, Polska
Cel konkursu: integracja młodych twórców biżuterii z różnych krajów, umożliwienie im współpracy i współdziałania, poznania najnowszych trendów oraz porównania dokonań.

Założenia konkursu: Tradycyjnie biżuteria jest statyczna. Wprawdzie użytkownik "nadaje jej ruch" i sprawia, że każdy obiekt można ogl±dać z różnych stron i w różnym położeniu, ale sam przedmiot na ogół pozostaje niezmienny. Chcieliby¶my sprawdzić czy uda się to zmienić tworz±c projekty, które z założenia wykorzystuj± zmienno¶ć, ruch lub ruchomo¶ć ich fragmentów. Nie mamy tu na my¶li tych czę¶ci, które z przyczyn technologicznych lub ergonomicznych musz± być ruchome, aby zapewnić możliwo¶ć założenia lub zapięcia danego przedmiotu (jak np. zawiasy w bransoletach), lecz takie użycie zdolno¶ci kinetycznych materii, aby nadać obiektom możliwo¶ć przekształcania się w czasie użytkowania.

Kryteria konkursowe: Do konkursu mog± zostać zgłoszone pojedyncze przedmioty lub zestawy (komplety), spełniaj±ce funkcje biżuterii. Prace konkursowe mog± być wykonane dowoln± technik± ręczn± (wyklucza się projekty powstałe przy użyciu technik komputerowych), musz± jednak spełniać kryterium ruchu. Oczekujemy, że w pracach zostanie użyte srebro, które może być poł±czone z dowolnymi innymi materiałami. Ponadto oceniana będzie zręczno¶ć warsztatowa uczestnika, jako¶ć wykonania, walory estetyczne pracy oraz innowacyjno¶ć formy.

Jury i nagrody: Organizator przewiduje wyłonienie laureata głównej nagrody, laureatów 2 wyróżnień (wyróżnienia: 1 - dla najlepszej pracy z Wytwórni Antidotum oraz 2 - dla najlepszej pracy z Le Arti Orafe), oraz laureata nagrody publiczno¶ci.
Nagroda główna - pół kilograma srebra próby 999
Wyróżnienia - zetaw narzędzi przydatnych w pracy złotnika
Nagroda publiczno¶ci - Art Clay blok 50g
Dodatkowa nagroda (zestaw Art Clay z instruktażem na płycie DVD, do samodzielnego wykonania biżuterii srebrnej) rozlosowana będzie w¶ród głosuj±cej publiczno¶ci. Losowanie nagrody dodatkowej odbędzie się w dniu ogłoszenia wyników.

Nagrody zostan± wręczone laureatom osobi¶cie w dniu ogłoszenia wyników konkursu lub na ich życzenie - wysłane poczt±.
Organizator zastrzega sobie możliwo¶ć innego podziału nagród.

W jury konkursowym zasiadać będ± nauczyciele Wytwórni Antidotum oraz zaproszeni go¶cie - znani polscy twórcy biżuterii artystycznej oraz przedstawiciele mediów branżowych.

Werdykt jury jest ostateczny, droga prawna jest zamknięta. Do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników werdykt jury jest tajny.

Warunki udziału w konkursie: w konkursie mog± brać udział wszyscy uczniowie i absolwenci Wytwórni Antidotum i Le Arti Orafe. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 2 prace (zestawy prac). Dopuszcza się możliwo¶ć udziału w konkursie grup projektantów, je¶li ich członkowie s± uczniami lub absolwentami j.w.
Ł±czna ilo¶ć prac z każdej ze szkół nie powinna przekroczyć 35 sztuk.
Prace nie spełniaj±ce kryterium ruchu nie zostan± dopuszczone do udziału w konkursie.

Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie jej w podanym niżej terminie wraz z wypełnionym, podpisanym przez uczestnika i autoryzowanym przez szkołę formularzem udziału w konkursie oraz dostarczenie dokumentacji fotograficznej pracy na płycie CD (min. jedno zdjęcie typu "packshot", na białym tle, w formacie .jpg, .tiff lub innym, dostosowanym do potrzeb druku offsetowego, rozdzielczo¶ć 300 dpi, minimalna szeroko¶ć 1000 pixeli). Prace powinny zostać dostarczone w opakowaniu zapewniaj±cym ich bezpieczeństwo w czasie transportu i przechowywania.
Organizator przejmuje odpowiedzialno¶ć za nadesłane prace od chwili ich otrzymania do chwili ich odebrania / odesłania na adres szkoły Le Arti Orafe, odpowiedzialno¶ć ta ograniczona jest do wysoko¶ci kosztu użytych do wykonania materiałów, okre¶lonych w formularzu uczestnictwa.
Prace zostan± zwrócone autorom po zakończeniu wystawy po-konkursowej.

Harmonogram konkursu: prace powinny zostać przesłane na adres siedziby organizatora: 02-937 Warszawa, ul. Orężna 39, Polska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2011. Głosowanie publiczno¶ci w internecie na www.freshmetal.antidotum.pl od 20 do 27 stycznia 2011. Ogłoszenie wyników konkursu 29 stycznia 2011 o godz. 16.30 w pracowni szkolnej organizatora, w Warszawie przy ulicy Willowej 8/10 m 37 oraz w internecie j.w. Wystawa prac konkursowych odbędzie się na targach Amberif w Gdańsku, w dniach 9-12 marca 2011 lub na targach Inhorgenta w dniach 25-28.02.2011. Informacja na temat innych wystaw po--konkursowych zostanie ogłoszona w terminie póĽniejszym.

Zmiana terminow:
Przesylanie prac do 7 lutego 2011, glosowanie w Internecie 14-21.02.2011, ogłoszenie wynikow 26.02.2011, targi Amberif 9-12.03.2011

Folder konkursowy: Każdy z uczestników konkursu otrzyma 1 egzemplarz folderu konkursowego. 5 takich egzemplarzy zostanie wysłanych do szkoły Le Arti Orafe .

Sponsorzy i patroni medialni: Polska Biżuteria www.polskabizuteria.pl