main prize
distinctions
audience award
 
  PIERWSZA EDYCJA KONKURSU FRESH METAL 2009

Tytuł konkursu: 5 gramów

Organizator: Wytwórnia Antidotum, Warszawa, Polska

Cel konkursu: integracja młodych twórców biżuterii z różnych krajów, umożliwienie im współpracy i współdziałania, poznania najnowszych trendów oraz porównania dokonań.

Założenia konkursu: W Polsce prawo probiercze dopuszcza do obrotu bez cechowania wyroby jubilerskie wykonane ze srebra o wadze nie przekraczaj±cej 5g. Fakt ten stał się pretekstem do poszukiwań i sprawdzenia, jak daleko może posun±ć się wyobraĽnia projektantów ograniczona tak sztywnym, matematycznym wymiarem. Proponujemy projektantom zmierzenie się z tym wyzwaniem.

Kryteria konkursowe: Do konkursu mog± zostać zgłoszone pojedyncze przedmioty lub zestawy (komplety), spełniaj±ce funkcje biżuterii. Prace konkursowe mog± być wykonane dowoln± technik± ręczn± (wyklucza się projekty powstałe przy użyciu technik komputerowych), musz± jednak spełniać kryterium wagowe, tzn. ich waga nie może być większa niż 5g. Musz± być wykonane w cało¶ci ze srebra (dowolnej próby). Ponadto oceniana będzie zręczno¶ć warsztatowa uczestnika, jako¶ć wykonania, walory estetyczne pracy oraz innowacyjno¶ć formy.

Jury i nagrody: Organizator przewiduje wyłonienie laureata głównej nagrody, laureatów 2 wyróżnień (wyróżnienia: 1 - dla najlepszej pracy z Wytwórni Antidotum oraz 2 - dla najlepszej pracy z Le Arti Orafe), oraz laureata nagrody publiczno¶ci.
Nagroda główna - pół kilograma srebra próby 999
Wyróżnienia - bryła surowego bursztynu o wadze ok. 80g
Nagroda publiczno¶ci - Art Clay blok 50g
Dodatkowa nagroda (zestaw Art Clay z instruktażem na płycie DVD, do samodzielnego wykonania biżuterii srebrnej) rozlosowana będzie w¶ród głosuj±cej publiczno¶ci. Losowanie nagrody dodatkowej odbędzie się w dniu ogłoszenia wyników.

Nagrody zostan± wręczone laureatom osobi¶cie w dniu ogłoszenia wyników konkursu lub na ich życzenie - wysłane poczt±. Organizator zastrzega sobie możliwo¶ć innego podziału nagród.

W jury konkursowym zasiadać będ± nauczyciele Wytwórni Antidotum oraz zaproszeni go¶cie - znani polscy twórcy biżuterii artystycznej oraz przedstawiciele mediów branżowych.

Werdykt jury jest ostateczny, droga prawna jest zamknięta. Do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników werdykt jury jest tajny.

Warunki udziału w konkursie: w konkursie mog± brać udział wszyscy uczniowie i absolwenci Wytwórni Antidotum i Le Arti Orafe. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 2 prace (zestawy prac). Dopuszcza się możliwo¶ć udziału w konkursie grup projektantów, je¶li ich członkowie s± uczniami lub absolwentami j.w.
Prace nie spełniaj±ce kryterium wagi nie zostan± dopuszczone do udziału w konkursie.

Warunkiem przyjęcia pracy jest przesłanie jej w podanym niżej terminie wraz z wypełnionym, podpisanym przez uczestnika i autoryzowanym przez szkołę formularzem udziału w konkursie oraz dostarczenie dokumentacji fotograficznej pracy na płycie CD (min. jedno zdjęcie typu "packshot", na białym tle, w formacie .jpg, .tiff lub innym, dostosowanym do potrzeb druku offsetowego, rozdzielczo¶ć 300 dpi, minimalna szeroko¶ć 1000 pixeli). Prace powinny zostać dostarczone w opakowaniu zapewniaj±cym ich bezpieczeństwo w czasie transportu i przechowywania.
Organizator przejmuje odpowiedzialno¶ć za nadesłane prace od chwili ich otrzymania do chwili ich odebrania/odesłania na adres szkoły Le Arti Orafe, odpowiedzialno¶ć ta ograniczona jest do wysoko¶ci kosztu użytych do wykonania materiałów, okre¶lonych w formularzu uczestnictwa.
Prace zostan± zwrócone autorom po zakończeniu wystawy po-konkursowej.

Harmonogram konkursu: prace powinny zostać przesłane na adres siedziby organizatora: 02-937 Warszawa, ul. Orężna 39, Polska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2009. Głosowanie publiczno¶ci w internecie na www.wytwornia.antidotum.pl od 8 do 22 lutego 2009. Ogłoszenie wyników konkursu 28 lutego 2009 o godz. 16.30 w pracowni szkolnej organizatora, w Warszawie przy ulicy Narbutta 27 lok. 11 oraz w internecie j.w. Wystawa prac konkursowych na targach Amberif w Gdańsku, w dniach 11-14 marca 2009. Wystawa po-konkursowa, organizowana przez Le Arti Orafe odbędzie się w dniach ...... w ...... (czekamy na tę informację).

Folder konkursowy: Każdy z uczestników konkursu otrzyma 1 egzemplarz folderu konkursowego. 5 takich egzemplarzy zostanie wysłanych do szkoły Le Arti Orafe.

Sponsorzy i patroni medialni:
Polska Biżuteria www.polskabizuteria.pl,
Hopea www.hopea.pl,
Adkomed www.adkomed.pl