main prize
distinctions
audience award
 
  KONKURS FRESH METAL - założenia

Konkurs przeznaczony jest dla adeptów sztuki złotniczej, zdobywaj±cych umiejętno¶ci w prywatnych szkołach jubilerskich i złotniczych oraz absolwentów* tych szkół(wykładowcy i nauczyciele nie bior± udziału w konkursie). Wychodzimy bowiem z założenia, że szkoły publiczne daj± swoim uczniom więcej możliwo¶ci zaistnienia na rynku sztuki, uczniowie szkół prywatnych natomiast musz± walczyć o swoje miejsce w branży bez wsparcia organizacji państwowych i społecznych.
Konkurs dla uczestników kursów jest bezpłatny (poza kosztem materiałów użytych do wykonania pracy), wszystkie koszty organizacyjne pokrywaj± szkoły. Nie ma też limitu wieku uczestników. Wskazane jest natomiast, aby uczniowie czynnie uczestniczyli w pracach zwi±zanych z przygotowaniem konkursu, wystaw itp.
Konkurs organizowany jest raz w roku.
Każdego roku gospodarzem konkursu jest szkoła, która została zaproszona do współpracy przez poprzedniego gospodarza i zaproszenie to przyjęła. Ilo¶ć szkół bior±cych udział w konkursie zwiększa się więc wraz z upływem lat.
System organizacji konkursu przedstawia zamieszczony poniżej schemat. Przykładowo: szkoła C jest gospodarzem konkursu w 3 roku jego trwania, zaproszona została w poprzednim roku przez szkołę B, a na gospodarza w czwartym roku wybiera szkołę D).

Do obowi±zków gospodarza konkursu należy:
- wybór kolejnej szkoły, przesłanie zaproszenia do współpracy, przekazanie niezbędnych informacji oraz uzyskanie zgody na pełnienie roli gospodarza w kolejnym roku;
- przygotowanie konkursu, tj. opracowanie tematu konkursu, regulaminu, zasad oraz kryteriów oceniania, harmonogramu oraz innych niezbędnych materiałów informacyjnych; rozesłanie zaproszeń i materiałów informacyjnych na temat konkursu do pozostałych szkół;
- przeprowadzenie konkursu, tj. zgromadzenie prac konkursowych wykonanych przez własnych uczniów i absolwentów oraz prac konkursowych z pozostałych szkół (wraz z pełn± informacj± i dokumentacj± fotograficzn± 1) ), wybór jury, wyłonienie zwycięzcy, zapewnienie i wręczenie nagrody/nagród (w tym ewentualnie dodatkowej nagrody dla publiczno¶ci bior±cej udział w wyłonieniu laureata publiczno¶ci);
- prezentacja zdjęć prac bior±cych udział w konkursie w Internecie 2) , ewentualnie poł±czona z możliwo¶ci± głosowania dla publiczno¶ci;
- organizacja wystawy prac uczestnicz±cych w konkursie 2) (forma wystawy leży całkowicie w gestii szkoły-gospodarza);
- druk oraz wysyłka folderu prezentuj±cego prace konkursowe 2) oraz zawieraj±cego podstawowe informacje na temat szkół bior±cych udział w konkursie i sponsorów. Forma (w tym także graficzna) folderu leży całkowicie w gestii szkoły-gospodarza, jedynie logo powinno pozostać stałe (modyfikowane jedynie w zależno¶ci od daty). Minimalny nakład folderu powinien uwzględniać ilo¶ć uczestników (po 1 egzemplarzu) oraz ilo¶ć szkół bior±cych udział w konkursie (po 5 egzemplarzy);
- ustalenie harmonogramu wystaw po-konkursowych, organizowanych przez pozostałe szkoły;
- przesłanie prac do pozostałych szkół, zgodnie z powyższym harmonogramem;
- w miarę możliwo¶ci - działania w sferze PR w celu propagowania konkursu, szkolnictwa złotniczego oraz projektowania i estetyki wyrobów złotniczych;
- wprowadzenie w razie potrzeby modyfikacji w schemacie działaniu i organizacji konkursu.

Do obowi±zków pozostałych szkół uczestnicz±cych w konkursie należy:
- rozpropagowanie informacji na temat kolejnej edycji konkursu w¶ród własnych uczniów i absolwentów;
- zgromadzenie prac konkursowych wykonanych przez własnych uczniów i absolwentów oraz przesłanie ich do szkoły-gospodarza w ustalonym terminie, wraz z pełn± informacj± i dokumentacj± fotograficzn± 1) ;
- organizacja wystawy po-konkursowej 2) , w terminie uzgodnionym z gospodarzem (forma wystawy leży całkowicie w gestii poszczególnych szkół)
- po zakończeniu wystawy przesłanie prac do kolejnej szkoły lub - po zakończeniu tury wystaw - odesłanie prac do poszczególnych szkół.
- w miarę możliwo¶ci - działania w sferze PR w celu propagowania konkursu, szkolnictwa złotniczego oraz projektowania i estetyki wyrobów złotniczych.

Przykładowe działanie systemu w III roku (trzecia edycja konkursu) przedstawia poniższy schemat:Zagadnienia techniczne:
•  zdjęcia typu "packshot", na białym tle, w formacie .jpg, .tiff lub innym, dostosowanym do potrzeb druku offsetowego, rozdzielczo¶ć 300 dpi, minimalna szeroko¶ć 1000 pixeli,
•  prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać informacje na temat szkoły, w której autor pobiera lub pobierał nauki, opcjonalnie - inne informacje na temat autorów, tytuł i opis pracy.

Autorem logotypu konkursu jest Paulina Tyro-Niezgoda, absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pieknych w 2008 roku (www.coroflot.com/paulina_tyro_ niezgoda)

Do udziału w konkursie FRESH METAL 2009 zaprosili¶my znan± i wysoko ceniona szkołę włosk± - Le Arti Orafe z Florencji.